Skip to main content

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ WWW.DOMEKPODMOTYLAMI.PL

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.domekpodmotylami.pl jest Julian Dutka wykonujący jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Kielecka 2, 31-526 Kraków, NIP: 6781236751, REGON: 350984643, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@domekpodmotylami.pl, numer telefonu: +48 796 339 359, zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie „Usługodawcą”.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub rezerwację obiektu Domek Pod Motylami.
 2. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków, ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań, w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań, związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do dokonania rezerwacji obiektu:
  • imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
 2. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje w szczególności:
  • adres IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 3. Od Usługobiorców mogą być także gromadzone:
  • dane nawigacyjne w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych w ramach strony internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegające na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są przez Administratora:

 1. w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
 2. w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej rezerwacji obiektu, a w szczególności do:
  • dostawców systemów płatności,
  • biura księgowego,
  • hostingodawcy,
  • dostawcy oprogramowania umożliwiającego prowadzenie działalności,
  • podmiotów zapewniających system mailingowy,
  • dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia strony internetowej.
 2. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe – w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności – albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 3. Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) z zastrzeżeniem informacji zawartych w niniejszej Polityce Prywatności.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: kontakt@domekpodmotylami.pl
 3. W sytuacji wystąpienia przez Usługobiorcę z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak, z uwagi na skomplikowany charakter żądania Usługobiorcy lub liczbę żądań, Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Usługobiorcę uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 4. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI COOKIES

 1. Strona Administratora używa plików cookies.
 2. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej Sklepu. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies:
  • pliki cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony),
  • pliki cookies stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
 4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Usługobiorców w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorcę, typie strony z jakiej Usługobiorca został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 5. Administrator wykorzystuje również zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google LLC z siedzibą w USA).
 6. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez sieci reklamowe (w szczególności sieć Google) w celu wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Usługobiorca korzysta ze Strony. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Usługobiorcy lub czasie pozostawania na danej stronie.
 7. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez:
  • wybór rodzajów plików cookies, na gromadzenie których wyraża zgodę tuż po wejściu na stronę Strony i pojawieniu się komunikatu dotyczącego cookies,
  • zmianę ustawień w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są również w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z AKTYWNOŚCIĄ UŻYTKOWNIKA W RAMACH STRONY INTERNETOWEJ

 1. W ramach strony internetowej www.domekpodmotylami.pl wykorzystywane są tzw. wtyczki serwisów społecznościowych, co oznacza, że wyświetlając naszą stronę internetową zawierającą taką wtyczkę przeglądarka Usługobiorcy nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Instagram, Google.
 2. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Usługobiorcy i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Usługobiorcy wyświetliła stronę www.domekpodmotylami.pl nawet jeśli Usługobiorca nie posiada profilu u danego usługodawcy, czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP Usługobiorcy) jest przesyłana przez przeglądarkę bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i jest tam przechowywana.
 3. Jeśli Usługobiorca zaloguje się do jednego z powyższych serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie www.domekpodmotylami.pl do profilu Usługobiorcy w danym serwisie społecznościowym.
 4. Jeśli Usługobiorca użyje danej wtyczki np. klikając na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.
 5. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Usługobiorcy w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Usługobiorcy zostały opisane w polityce prywatności usługodawców:
  5.1. https://www.facebook.com/policy.php
  5.2. https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
  5.3. https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=ZZ.
 6. Jeśli Usługobiorca nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie www.domekpodmotylami.pl bezpośrednio jego profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na stronie www.domekpodmotylami.pl musi wylogować się z tego serwisu. Usługobiorca może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“.
 7. Administrator wykorzystuje na swojej stronie narzędzia remarketingowe tj. Google Ads. Ich używanie wiąże się wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC. dotyczących usługi Google Ads. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Usługobiorca ma możliwość zdecydowania czy Usługodawca będzie mógł korzystać z Google Ads (administrator cookies zewnętrznego: Google LLC. z siedzibą w USA) w stosunku do niego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.