Skip to main content

REGULAMIN OBIEKTU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu DOMKU POD MOTYLAMI. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Regulamin stanowi integralną część umowy najmu krótkoterminowego.
 2. Dokonanie rezerwacji Domku odbywa się w formie pisemnej.
 3. Wpłata zadatku stanowi potwierdzenie zawarcia umowy najmu Domku na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Regulamin oraz cennik najmu Domku publikowane są pod adresem https://www.domekpodmotylami.pl
 5. Regulamin obejmuje wszystkich Gości Domku oraz inne osoby przebywające na jego terenie. Przestrzeganie Regulaminu zapewnieni Gościom spokojny i bezpieczny pobyt.
 6. Właściciel nie zapewnia dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu Gości.

REZERWACJE I OPŁATY

 1. Przyjazd do DOMKU POD MOTYLAMI wymaga wcześniejszej rezerwacji. Domek wynajmujemy na minimum 2 noclegi w sezonie niskim i w sezonie wysokim co zostało szczegółowo określone w Cenniku.
 2. Doba noclegowa rozpoczyna się o 16:00 i kończy o 11:00 dnia następnego.
 3. Rezerwacji można dokonać za pomocą:
  • formularza do rejestracji znajdującego się na stronie internetowej;
  • drogą mailową na adres kontakt@domekpodmotylami.pl;
  • telefonicznie pod numerem telefonu +48 796 339 359.
 4. Całkowity koszt rezerwacji DOMKU obejmuje:
  • koszty noclegów,
  • kaucję w kwocie 500 zł,
  • opłatę za sprzątanie w kwocie 150 zł.
 5. Proces rezerwacji polega na wpłacie zadatku w kwocie stanowiącej 50% kwoty rezerwowanych noclegów w terminie 24 godzin od potwierdzenia rezerwacji przez Właściciela, na rachunek bankowy nr: 98 1240 4588 1111 0011 0342 0119. W tytule wpłaty należy wpisać: Zadatek za nocleg w dniach … dla … osób oraz imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji.
 6. Wpłacony zadatek jest zaliczany na poczet ceny pobytu.
 7. Na 3 dni przed planowaną datą przyjazdu należy dokonać dopłaty reszty należności za pobyt obejmującej: pozostałe 50% kwoty rezerwowanych noclegów, kaucję w wysokości 500 zł, opłatę za sprzątanie Domku w kwocie 150 zł. Prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu na adres mailowy kontakt@domekpodmotylami.pl. W przypadku braku opłacenia pozostałej kwoty, Właściciel ma prawo do anulowania rezerwacji bez zwrotu wcześniej wpłaconego zadatku.
 8. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi jeżeli Gość zrezygnuje z pobytu w DOMKU POD MOTYLAMI. W ramach wpłaconego zadatku istnieje jednak możliwość zmiany terminu pobytu w miarę dostępności Domku.
 9. Kaucja zwracana jest w ciągu 3 dni roboczych po odbiorze Domku bez zastrzeżeń na konto osoby dokonującej rezerwacji. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zniszczeń i uszkodzenia mienia Właściciela udostępnianego do użytku Gości wniesiona kaucja nie zostanie zwrócona.
 10. W przypadku skrócenia pobytu kwota za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.
 11. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu wyłącznie w przypadku braku wcześniejszych rezerwacji Domku przez innych klientów. W razie chęci przedłużenia pobytu, prosimy o zgłoszenie tego telefonicznie.
 12. W przypadku rezerwacji dokonywanych na mniej niż 3 dni przed rozpoczęciem pobytu – rezerwację uznajemy za wiążącą w momencie wpłaty 100% pełnej kwoty rezerwacji na konto bankowe w ciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia rezerwacji przez Właściciela.
 13. Osoba dokonująca rezerwacji musi mieć ukończone 18 lat.
 14. Klucze zostaną przekazane osobiście w dniu przyjazdu do obiektu.
 15. Gość nie ma prawa przekazywać Domku osobom trzecim.
 16. Maksymalna liczba Gości w Domku wynosi 8 osób dorosłych lub 6 osób dorosłych i 4 dzieci. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy Właściciela lub osoby upoważnionej), Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 17. Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty w przypadku osób pozostających pod wpływem alkoholu lub innych używek, które w rażący sposób zakłócają porządek i ład społeczny.
 18. Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który w poprzednim pobycie rażąco naruszył Regulamin obiektu.
 19. Dokonując rezerwacji Rezerwujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 20. Właściciel zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z przyczyn losowych, niezależnych od Właściciela, wraz ze zwrotem poniesionych kosztów pobytu.
 21. Do każdej rezerwacji doliczana jest jednorazowa opłata za sprzątanie w wysokości 150 PLN.
 22. W cenie pobytu zapewniamy 1 pojemnik drewna do opału kominka. Zużycie drugiego pojemnika z drewnem wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 50 PLN.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Osoby niezgłoszone do pobytu w DOMKU POD MOTYLAMI mogą gościnnie przebywać na terenie posesji na wyłączną odpowiedzialność osoby dokonującej rezerwacji od godziny 7:00 do godziny 22:00. Przebywanie niezgłoszonych osób po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez osobę dokonującą rezerwacji Domku na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby równa się opłacie 50 zł za dobę.
 2. Pozostanie w Domku lub pozostawienie rzeczy poza godziną 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści Domek po godzinie 11.00 zostanie naliczona opłata za kolejną dobę według obowiązującego cennika.
 3. Osoby poniżej 18 roku życia mogą przebywać na terenie Domku wyłącznie w towarzystwie i na odpowiedzialność dorosłego opiekuna.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się palenia papierosów, korzystania z grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia domku (nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych). Zabrania się stawiania przedmiotów na rozgrzanym kominku, używania i przechowywania podpałek płynnych. Kategorycznie zabrania się palenia w kominku opałem innym niż drewno. Nie wolno pozostawiać zapalonego kominka podczas snu oraz nieobecności w Domku.
 5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, uszczerbek na zdrowiu lub jakiekolwiek inne szkody powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku będącego wynikiem nieprawidłowego korzystania z kominka przez Gości i osoby przebywające wraz z nim w Domku w okresie najmu.
 6. Każdorazowo Gość opuszczając Domek ze względów bezpieczeństwa zobowiązuje się do wyłączenia telewizora, zakręcenia kranów, zgaszenia światła oraz zamknięcia okien i drzwi na klucz.
 7. DOMEK POD MOTYLAMI wydaje Gościom dwa komplety kluczy do domku. W przypadku zgubienia kluczy Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 100 zł.
 8. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.
 9. Osoby nie przestrzegające przepisów przeciwpożarowych podlegają sankcjom kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń.
 10. W Domku znajduje się gaśnica na każdym piętrze, której należy użyć w przypadku pojawienia się ognia oraz niezwłoczne o tym zdarzeniu poinformować odpowiednią straż, Właściciela Obiektu lub osobę upoważnioną. Za nieuzasadnione użycie gaśnicy, Gość zostanie obciążony kwotą 200 zł oraz kwotą 300 zł za posprzątanie domku.
 11. Prosimy o zgłaszanie wszelkich usterek w Domku w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia Właściciel uznaje za brak zastanych usterek i zniszczeń.
 12. Od naszych Gości pobieramy kaucję w wysokości 500 zł na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń.
 13. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z ich winy, winy odwiedzających go osób lub niedochowania ostrożności w sposobie korzystania z kominka wskazanym przez Właściciela i są rozliczane przy wymeldowaniu według wyceny sporządzonej przez Właściciela.
 14. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 07:00 rano.
 15. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w Domku oraz jego wyposażeniu.
 16. Śmieci oraz wszelkie odpady należy składować w pojemnikach znajdujących się na zewnątrz Domku, segregując je.
 17. Miejsce parkingowe na terenie obiektu przeznaczone dla Gości jest bezpłatne. Ze względu na wąski przejazd Właściciel nie ponosi odpowiedzialności finansowej za ewentualne uszkodzenia samochodu Gościa wynikające z nieumiejętnego parkowania.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOMKU POD MOTYLAMI

 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje oraz awarie i ich skutki od niego niezależne.
 2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, internetu.
 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w Domku lub na tarasie. Przedmioty pozostawione w Domku, po jego opuszczeniu nie będą przechowywane.
 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na miejscu parkingowym czy poza terenem.
 5. Na terenie obiektu prowadzony jest monitoring wizyjny zewnętrzny.

POBYT ZE ZWIERZĘTAMI

 1. Na ten moment na terenie obiektu nie dopuszcza się obecności psów i innych zwierząt domowych.

REKLAMACJE

 1. Uwagi i reklamacje związane z zakwaterowaniem w DOMKU POD MOTYLAMI należy zgłaszać możliwie bezpośrednio lub mailowo.
 2. Ewentualne reklamacje nie mogą mieć wpływu na termin pobytu i wysokość płatności.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie, a o sposobie rozwiązania sprawy Gość składający reklamację zostanie poinformowany pisemnie/mailowo.
 4. W sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.